Saturs
Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar  www.agnesevaliniece.lv  mājas lapu un pakalpojumiem. Reģistrējoties vai kā citādi izmantojot www.agnesevaliniece.lv  tīmekļa vietni, jūs apliecinat, ka izpratāt šo Privātuma politiku. Personas datu pārzinis –SIA „Burleska” reģ.nr. 40103393872, Rīga, Kalnciema iela 91-26 LV1046, tālr. +371 29173337, e-pasts – agnese@agnesevaliniece.lv .
Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”), mēs nodrošinām Jums saprotamu, caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī rūpējamies par Jūsu privātumu un Jūsu personas datu drošību.

Vispārīgie noteikumi
SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis reģistrējoties un pasūtot preci (vārds, uzvārds, e-pasts, maksājumu informācija u.c.).
Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu.
Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
Reģistrējoties www.agnesevaliniece.lv  , Jūs uzticat SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca”, kā personas datu Pārzinim savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šajā politikā (turpmāk – “Politika”) un www.agnesevaliniece.lv preču pirkšanas-pārdošanas noteikumos jeb distances līgumā (turpmāk – “Distances līgums”) noteiktajam.
Reģistrējoties, Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un patiesi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem personas datiem. Ja tiks konstatēts, ka Jūsu norādītie personas dati ir neprecīzi, Jums tie nekavējoties ir jāizlabo. Gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā mēs saglabājam tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību.
Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Personas datu izmantošana
SIA „Burleska”, var izmantot jūsu sniegto informāciju vietnes uzlabošanas un personalizētas pielāgošanas nolūkiem, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai. Dati tiek izmantoti, apstrādājot darījumus. Neatkarīgi no tā, vai sniegtā informācija ir publiski vai privāti pieejama, bez jūsu rakstiskas atļaujas tā netiks pārdota, apmainīta, pārsūtīta vai pārsūtīta citam uzņēmumam vai trešai pusei, izņemot gadījumus, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai piegādātu iegādāto produktu vai sniegtu pieprasīto pakalpojumu.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, īpašos piedāvājumus un atlaides, mēs varam sazināties ar Jums, nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, saņemtajā e-pastā nospiežot pogu “Atteikties no ziņojumu saņemšanas”.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, ja jāizskata pretenzija vai jārisina strīds, kas izriet no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai Jūsu veikta pasūtījuma, kā arī citām darbībām saistībā ar Jūsu pasūtījumu un mūsu veikto pasūtījuma izpildi.
Jūsu personas dati var tikt nodoti vietnē www.agnesevaliniece.lv produktu ražotājiem, gadījumā, ja ir jārisina strīds vai jāizskata pretenzija saistībā ar šī ražotāja produkciju, ko Jūs esat iegādājies. Šāda datu apstrāde notiks uz Jūsu sniegtas piekrišanas pamata.

Datu apstrādes veids    Datu kategorijas un veidi    Datu apstrādes ilgums
Reģistrācija un profila izveide    Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese.
Jūsu profilā ar katru nākamo pasūtījumu tiks saglabāta arī informācija par Jūsu pasūtījumu vēsturi, iepriekš skatītajiem produktiem un Jūsu atzīmētajām iecienītākajām precēm.    Kamēr ir spēkā Distances līgums (kamēr Jūsu profils nav dzēsts). Ja klients ilgāk nekā 1 gadu nepiesakās savā profilā, tas tiek dzēsts.
Pasūtījuma izveide un piegāde    Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, paraksts (uz pavadzīmes, pieņemot preces), pasūtījuma un piegādes datums un laiks, informācija par pasūtītajām precēm, maksājuma informācija.    Piecus gadus pēc pasūtījuma veikšanas.
Maksājumu veikšana    Vārds, uzvārds, maksājuma apraksts, summa, maksājuma atsauces numurs (atgriežamajām precēm), darījuma atsauces ID, maksātāja konta numurs.    Piecus gadus (vai cits termiņš saskaņā ar grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām).
Atteikuma tiesību izmantošana    Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasūtījuma un piegādes datums un laiks, paraksts (uz preču atgriešanas dokumenta), informācija par atgriežamajām precēm, maksājuma informācija un maksājuma konta dati (naudas atgriešanas gadījumā).    Piecus gadus pēc atteikuma tiesību izmantošanas.
Pretenziju izskatīšana    Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e- pasta adrese, piegādes adrese, dzimšanas datums un citi Jūsu sniegtie dati. Jūsu pretenzijas vai pieprasījuma saturs, kurā fiksēts pretenzijas/pieprasījuma apraksts, Jūsu lūgums vai viedoklis. Citi ar pretenziju vai pieprasījumu saistīti, Jūsu iesniegti dokumenti vai informācija (piemēram, fotoattēli, pavadzīmes dati). Telefonsarunas ieraksts, ja vēršaties klientu servisā.    Kamēr pastāv pretenzija un 12 mēnešus pēc tās atrisināšanas.
Tiešais mārketings    Vārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs, dati par pasūtījumu un pirkumu, Jūsu individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.    Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana.
Tirgus izpēte un statistika    Adrese, rajons vai pilsēta, informācija par pasūtījumu (piemēram, pirkuma datums, preču kategorija un nosaukumus, preču daudzumus, pirkumu kopsumma) – šifrētā veidā (anonimizēti dati).    Anonimizēti dati var tikt uzglabāti neierobežotu laika periodu.
Informācijas drošība    Jūsu profila informācija un dati par Jūsu piekļuvi profilam, kā arī darbībām tajā – ja nepieciešams veikt pārbaudi, lai iegūtu pierādījumus saistībā ar informācijas sistēmas drošības apdraudējumu.    Līdz drošības apdraudējuma novēršanai un problēmsituācijas atrisināšanai.
Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzība    Dati, kas varētu būt vai ir nepieciešami šim nolūkam (ievērojot datu aizsardzības pamatprincipus, īpaši datu apstrādes minimizācijas principu).  Kamēr pastāv strīds vai notiek tiesvedība, kā arī iespējamas pārsūdzības nolūkā – uz pārsūdzības termiņu.
Jums ir tiesības atsaukt vai ierobežot savu datu apstrādi, kā arī vērsties Valsts Datu inspekcijā ar pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu.
Saziņai par jautājumiem, kā SIA „Burleska” izmanto jūsu datus, izmantojiet e-pastu  agnese@agnesevaliniece.lv.